Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

 

- Распон м
- span

- Број на ребра за укрутување
- number of brasing ribs

- Број на потпори во правец на гредички
- number of supports in beam direction

- Попречно на гредички
- Transefersal on beams

- Број на железа во ребра за укрутување
  -number of iron bars in bracing rips

- Број на узенгии
- Number of stiruups

крајни
end

средни
center

долу
down

горе
up

2.0

0

2

0

Потпирање на секоја четврта греда или на растојание макс. 15м

 

Support on every fouth beam or at 15m span maximum

0

по 2 узенгии Ø 6 помеѓу две греди

 

2 stirrups Ø 6 between 2 beams

2.6

0

2

1

0

3.0

0

2

1

0

3.6

1

2

1

2 Ø 12

4.0

1

2

1

2 Ø 12

4.6

1

2

2

3 Ø 12

5.0

2

2

2

2 x 4 Ø 12

5.6

2

2

2

2 x 4 Ø 12

6.0

3

2

3

3 x 4 Ø 12

 

gredickigredicki1gredicki2